Algemene voorwaarden

Risico-aansprakelijkheid

Bitcoin trading en andere cryptovaluta brengt extreme risico's met zich mee vanwege de volatiliteit van de markt. Investeer dus nooit meer geld dan u potentieel kunt verliezen. Cryptovaluta trading en belegging is niet voor iedereen geschikt. U kunt uw hele kapitaal verliezen!

Onze belangrijkste artikelen zijn bedoeld om onze bezoekers/gebruikers te informeren en te inspireren. Deze Website biedt geen juridische, financiële, of andere professionele begeleiding. Wij geven geen financieel advies en bieden geen makelaarsvergelijkingen aan. Al het materiaal dat op de Website wordt verstrekt, mag niet worden opgevat als juridisch of professioneel advies om een specifieke keuze te maken met betrekking tot het gebruik van cryptovaluta, investeringen of trading.

De inhoud van de Website wordt gebracht "zoals hij is," zonder garanties of zekerheden van welke aard dan ook. Wij zullen alles in het werk stellen om nauwkeurige informatie te verstrekken, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of nalatigheden. Onze Website bevat unieke en ongebruikelijke gevallen. Op basis van uw niveau van ervaring, toewijding en hard werk, zullen uw resultaten verschillen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Gelieve er nota van te nemen dat cryptocurrency CFD's niet gereguleerd zijn in het Verenigd Koninkrijk, zoals bepaald in PS 20/10. De Financial Conduct Authority (FCA) van het Verenigd Koninkrijk is begonnen met het opleggen van beperkingen op de verkoop, promotie en distributie van CFD's op digitale activa. Als gevolg daarvan kunnen CFD's niet worden verkocht aan beleggers in het Verenigd Koninkrijk door aanbieders die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd.

Uw resultaten zijn geheel uw verantwoordelijkheid. Onze tools beloven niet dat u de best mogelijke resultaten zult behalen. Om de risico's tot een minimum te beperken, dient u altijd uitgebreid onderzoek te verrichten. Wij raden u ten zeerste aan onafhankelijk financieel advies te vragen aan een erkend specialist alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Openbaarmaking van affiliates

Sommige links op de Website kunnen u doorverwijzen naar onze affiliate partners. Deze partners zijn bedrijven waarmee onze Website een zakelijke relatie heeft. Het is mogelijk dat wij betaald worden, wanneer u op een affiliate link klikt in een van onze publicaties. Wij laten nooit incentives ons materiaal te beïnvloeden, en we steken veel moeite in onze marketingstrategieën.

Wij raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden van elke website die u bekijkt, te lezen alvorens verder te gaan. Wij hebben geen gezag of controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor Websites of diensten van derden, inclusief hun inhoud, richtlijnen of beleid.

In het document zullen de collectieve termen "Wij", "Onze" of "Ons" verwijzen naar de Immediate Edge Website.

1. Erkenning

1.1. De algemene voorwaarden hierin ook aangeduid als "De Overeenkomst" zijn essentieel voor het gebruik van deze Website.

1.2. Gebruikers dienen deze voorwaarden te lezen en ermee in te stemmen wanneer zij de Website gebruiken.

1.3. Door gebruik te maken van onze site en aanverwante diensten, gaan gebruikers een juridisch bindende overeenkomst aan.

1.4. Personen die gebruik maken van onze Website dienen meerderjarig te zijn (18 jaar voor deze Overeenkomst).

2. Bereik van de Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst heeft algemene voorrang.

2.2. De Overeenkomst is een juridisch document dat als referentiepunt zal dienen voor onze gebruikers.

2.3. Wij zullen geen dienst verlenen aan personen die niet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor dit document te wijzigen wanneer de noodzaak zich voordoet en zullen de gebruikers daarvan inlichten.

3. Voorwaarden van de dienst

3.1 Algemene diensten

3.2 Abonnementsdiensten

3.3 Diensten van leveranciers en derden

4. Licentieverlening

4.1 Door te registreren, krijgen gebruikers een enkele en beperkte licentie voor toegang tot de diensten op de Website.

4.2 De vergunning is niet overdraagbaar en wij behouden ons het recht om deze naar eigen believen in te trekken.

4.3 Deze vergunning geeft gebruikers geen toestemming om inhoud te reproduceren of te onderwerpen aan reverse engineering voor commerciële doeleinden.

4.4 De vergunning geeft geen toestemming om de inhoud of enig ander onderdeel van de Website te wijzigen

5. Eigendomsrechten

5.1 Wij bezitten en oefenen de eigendomsrechten uit op de inhoud van onze Website. Gebruikers gaan ermee akkoord eigendomsrechten te respecteren.

5.2 Elke inbreuk op deze rechten leidt tot veiligheidsmaatregelen, inclusief het nemen van gerechtelijke stappen.

5.3 De gebruiker zal niet systematisch of op een andere manier inhoud van onze Website halen met eender welke bedoeling.

6. Disclaimer

Wij garanderen niet dat de producten of diensten die u van ons of van onze derden krijgt, voldoen aan de door u gewenste prestatieniveaus.

Wij garanderen niet dat de inhoud van onze website of die van derden vrij is van bugs en fouten.

Wij garanderen geen winst of inkomen, investeren in cryptovaluta is een risicovolle investering, gebaseerd op de volatiliteit van de markt.

7. Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk jegens gebruikers of derden voor schade die direct, indirect of incidenteel is veroorzaakt en de gevolgen ervan.

Gebruikers kunnen ons en onze derde-partij diensten niet aansprakelijk houden wanneer er ongeoorloofde wijzigingen zijn van uw persoonlijke informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige weigering van een dienst op onze Website door derden.

8. Vertrouwelijke informatie

de vertrouwelijke informatie in dit document verwijst naar informatie die betrekking heeft op de Persoonlijke Gegevens van een gebruiker.

Publieke informatie die afkomstig is van een derde partner en verkregen is zonder een openbaarmakingsovereenkomst tussen de derde en de gebruiker te schenden, valt hier niet onder.

Het omvat evenmin informatie die door ons onafhankelijk is ontwikkeld zonder inbreuk te maken op de voorafgaande vertrouwelijkheid van de gebruiker.

9. Schadeloosstelling

De gebruiker stemt ermee in ons te vergoeden voor alle juridische kosten die zouden voortvloeien uit eventuele wettelijke inbreuken van zijn kant.

Gebruikers zullen ons vergoeden van alle juridische kosten om vermeende inbreuken veroorzaakt door andere gebruikers of gebruik op de Website te vervolgen.

10. Privacybeleid

Het privacybeleid op deze Website regelt het gebruik van persoonsgegevens door gebruikers.

Wij zullen deze gegevens gebruiken zoals bepaald in het Privacybeleid.

In geval van tegenstrijdigheid tussen het Privacybeleid en de algemene voorwaarden, heeft de laatste bepaling voorrang.

11. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd volgens de wetten die van toepassing zijn op onrechtmatige daden, contracten en gegevensbescherming.

In geval van geschillen, stemmen de Gebruikers ermee in met ons te onderhandelen alvorens hun toevlucht te nemen tot andere rechtsmiddelen.

We verbinden u met de beste makelaar voor uw regio...