Privacybeleid

Dit privacybeleid illustreert de manier waarop Immediate Edge de persoonsgegevens die gebruikers van onze website met ons delen, verzamelt en verwerkt. Wij verzamelen en verwerken alleen de minimale gegevens die nodig zijn voor het functioneren van onze website, geleid door ons legitieme belang bij de uitvoering van onze diensten, met inachtneming van alle toepasselijke privacywetgeving.

Inleiding

Op deze pagina wordt het privacybeleid van Immediate Edge duidelijk en grondig beschreven. Hier wordt uiteengezet hoe Immediate Edge, als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, uw gegevens op de website gebruikt om u een betere gebruikerservaring te bieden en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Indien vereist door de wet, kunnen wij uw gegevens gebruiken of openbaar maken op de manieren die verderop in dit Privacybeleid verder worden uitgewerkt.

Van Persoonsgegevens tot Gegevensbeheerder, er zijn een aantal juridische termen die in dit Immediate Edge Privacybeleid gebruikt worden. In het kader van dit document worden deze termen uitgelegd in de onderstaande definities:

Gegevensbeheerder: Dit is de wettelijk aangewezen persoon of instantie die, alleen of in samenwerking met andere personen of instanties, beslist over de doeleinden voor en de middelen voor het controleren en verwerken van Persoonsgegevens. In dit geval is Immediate Edge de verantwoordelijke voor de verwerking.

Persoonsgegevens: Dit is alle informatie met betrekking tot een wettelijk identificeerbare persoon, dat wil zeggen iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door middel van een unieke identificatiefactor zoals naam, ID, adres (zowel fysiek als IP), of andere criteria met betrekking tot iemands fysieke, mentale, demografische, economische, culturele, sociale of andere achtergrond. Deze Persoonsgegevens kunnen zaken omvatten als namen, adressen, foto’s, door de overheid verstrekte documenten zoals paspoorten of rijbewijzen, financiële gegevens, e-mailadressen, andere persoonlijke correspondentie, contracten en meer. Deze definitie van persoonsgegevens is in overeenstemming met artikel 4(1), van de GDPR, dat betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerking van Persoonsgegevens: Hieronder vallen alle handelingen of reeksen handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens. Dit kan het verzamelen, registreren, opslaan, organiseren, bijwerken, verspreiden, opvragen, wijzigen, aanpassen, samenvoegen, koppelen, blokkeren, wissen en vernietigen van Persoonsgegevens omvatten.

GDPR: REGELING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wanneer u Immediate Edge gebruikt, kunt u verwachten dat wij twee vormen van persoonsgegevens verzamelen: Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) en Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie (Niet-PII). Deze informatie is nodig voor het functioneren van Immediate Edge en ons vermogen om diensten aan u te leveren en kan van u worden verzameld via de volgende vormen:

(a) Informatie die u aan ons geeft: Persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u informatie bij ons aanvraagt of (contact)formulieren op onze website invult. Het invullen van een van de websiteformulieren of het aanvragen van onze diensten vormt uw geïnformeerde, vrij gegeven toestemming voor onze verzameling van de respectieve Persoonsgegevens die in die formulieren worden verstrekt.

(b) Informatie over uw gebruik van onze website: Demografische, gedrags- en andere statistieken over uw gebruik van onze website die wij ontvangen van Google Analytics en andere cookies. Deze gegevens worden gebruikt naast informatie over onze andere gebruikers om verschillende consumentengroepen in plaats van individuen te identificeren.

(c) Correspondentie: Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, contactformulieren, enzovoort, kunnen wij ons gesprek met u opslaan, of uw contactgegevens verzamelen, zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden. Gegevens die niet relevant zijn voor het voldoen aan uw verzoek of het fundamenteel functioneren van Immediate Edge worden echter niet verwerkt.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Immediate Edge heeft sommige van uw Persoonsgegevens nodig om naar behoren te kunnen functioneren en de op onze website geadverteerde diensten te kunnen leveren, alsmede om de prestaties van onze website beter te begrijpen en onze inhoud te verbeteren. In het algemeen zijn er vier primaire wettelijke redenen waarom Immediate Edge als Gegevensbeheerder besluit uw Persoonsgegevens te verwerken, die in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetgeving over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en de rechten van de gebruiker met betrekking tot gegevensbescherming respecteren:

(a) Contractuitvoering: Hiervan is sprake wanneer uw Persoonsgegevens wettelijk vereist zijn voor het maken van of deel uitmaken van een wettelijk contract tussen u en Immediate Edge.

(b) Instemming: Dit is wanneer u uw Persoonsgegevens om diverse andere redenen met uitdrukkelijke, geïnformeerde toestemming heeft verstrekt.

(c) Wettelijke verplichting: Wanneer het gebruik van uw Persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van EU- en andere toepasselijke privacywetgeving.

(d) Gerechtvaardigd belang: Immediate Edge maakt gebruik van uw Persoonsgegevens om een gerechtvaardigd belang te bereiken en onze redenen om dit te doen zijn vastgesteld om voorrang te hebben op erkende rechten inzake gegevensbescherming, behalve in gevallen waarin de vrijheden en rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen van Immediate Edge.

Oplgelet: Immediate Edge slaat geen gebruikersgegevens op haar eigen servers op, aangezien zij niet de Gegevensverwerker is. Nadat een gebruiker een account bij ons heeft aangemaakt en daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, sturen wij de gegevens naar een van onze externe partners, die als gegevensverwerker fungeert.

Alle vragen en opmerkingen over de gegevensverwerking dienen te worden gericht aan de Gegevensverwerker, in dit geval de derde makelaar die aan u is toegewezen na registratie bij Immediate Edge.

Hoe gebruikt Immediate Edge Uw persoonsgegevens?

De Gegevensbeheerder (Immediate Edge) gebruikt uw Persoonsgegevens voor de volgende noodzakelijke doeleinden:

(a) Voor communicatie en registratie: Wanneer u contact opneemt met Immediate Edge, via een contactformulier of anderszins, gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om aan uw verzoeken en vragen te voldoen. Alle gegevens die u op deze manier verstrekt, worden gegeven met uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming.

(b) Voor promoties van Immediate Edge: Wanneer u ons uw toestemming geeft, kan Immediate Edge u bereiken om verschillende relevante mogelijkheden met u te delen in de vorm van promotiemateriaal, marketingontwikkelingen of belangrijk nieuws met betrekking tot Immediate Edge.

(c) Veiligheidsverbeteringen en verbetering van de gebruikerservaring op de Immediate Edge website: Om onze beveiliging te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website gebruikt, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken met betrekking tot uw gebruik van onze website.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

U heeft waarschijnlijk wel eens van cookies gehoord. Laat ons kort uitleggen hoe ze werken. In principe is een cookie een klein tekstbestand dat wordt verzonden naar het apparaat waarmee u onze website bezoekt, of dat nu een laptop, pc of smartphone is. Hierdoor kan Immediate Edge het apparaat dat u gebruikt als uniek herkennen en u bij een volgend bezoek aan onze pagina identificeren.

De reden dat we cookies gebruiken op Immediate Edge is om u een betere gebruikerservaring te bieden en om de website effectief te laten werken. Als u de cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat dit uw ervaring met het gebruik van de website negatief kan beïnvloeden. In sommige gevallen kan het de website onbruikbaar maken.

We gebruiken de volgende soorten cookies op Immediate Edge:

(a) Functionele cookies: Functionele cookies, de meest gebruikte cookies die u waarschijnlijk zult tegenkomen, zijn essentieel voor het functioneren van een website. Zonder het gebruik ervan wordt de goede werking van een website ernstig belemmerd en zijn sommige diensten niet beschikbaar.

(b) Google Analytics: Met deze software kunnen webbeheerders essentiële inzichten krijgen in het verkeer op hun website en de algemene gebruikerservaring verbeteren. Immediate Edge heeft een bindende overeenkomst met Google, wat betekent dat Google de met deze cookies verzamelde gegevens niet kan inzien of gebruiken voor zijn eigen doeleinden.

(c) Cookies van derden: Deze vorm van online cookie wordt op onze website geplaatst door derden, vaak via affiliate links.

Als u uw cookievoorkeuren wilt wijzigen, hebben we een handige lijst met pagina’s samengesteld die u daarvoor kunt gebruiken, gebaseerd op de meest gebruikte browsers wereldwijd.

Voor de webbrowser Chrome kunt u terecht op deze pagina van Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

Ga voor de Internet Explorer of Edge webbrowser naar deze pagina van Microsoft: https://support.microsoft.com/kb/278835.

Ga voor de Firefox webbrowser naar deze pagina van Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

Voor de webbrowser Safari kunt u terecht op deze pagina van Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Bezoek de officiële webpagina’s van uw webbrowser voor elke andere webbrowser.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Bij het gebruik van onze website worden alleen de minimale gegevens verzameld die nodig zijn voor het goed functioneren van Immediate Edge. Wij slaan geen verzamelde persoonsgegevens op onze servers op.

Immediate Edge bewaart uw Persoonsgegevens niet. Maar soms werken we samen met externe dienstverleners die uw Persoonsgegevens op ons verzoek verwerken. Dit is onderworpen aan gegevensverwerkingsovereenkomsten en uw Persoonsgegevens worden niet gedeeld zonder uw toestemming en op verzoek van Immediate Edge.

De derde partijen waaraan wij uw gegevens mogelijk sturen zijn financiële tussenpersonen die de GDPR en andere toepasselijke privacywetgeving volgen. Geen van uw persoonsgegevens wordt met hen gedeeld zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

In uw eigen belang is het raadzaam het eigen Privacybeleid van de aan u toegewezen makelaar zorgvuldig te lezen om te weten te komen hoe zij gebruikersgegevens verzamelen en verwerken.

Hoe beschermt Immediate Edge mijn persoonsgegevens?

Immediate Edge heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar klanten te beschermen. Deze beschermingsmaatregelen verschillen naargelang het type en de hoeveelheid Persoonsgegevens in kwestie. De toegang tot uw Persoonsgegevens is beperkt en wordt uitsluitend bekendgemaakt aan het minimale personeel dat de gegevens nodig heeft voor fundamentele doeleinden, zoals het verzekeren dat de door u aan Immediate Edge gevraagde diensten kunnen worden uitgevoerd. Al onze medewerkers zijn gebonden aan strikte geheimhoudingsovereenkomsten en zullen uw gegevens niet openbaar maken zonder uw toestemming.

Indien Immediate Edge om legitieme redenen Persoonsgegevens moet doorgeven, of het nu gaat om wetshandhaving of iets dergelijks, dan is deze gegevensbeheerder verplicht hieraan te voldoen. Wij zullen de gebruiker naar behoren informeren en de toestemming verkrijgen wanneer een derde partij om legitieme redenen toegang vraagt tot persoonsgegevens. Immediate Edge zal verzoeken van dergelijke instanties voortdurend evalueren om na te gaan of de inzage een legitieme vereiste is en zal slechts zoveel Persoonsgegevens doorgeven als nodig is om aan onze wettelijke vereisten te voldoen.

Andere partijen die toegang kunnen hebben tot uw Persoonsgegevens zijn Gegevensverwerkers waarmee Immediate Edge verplicht is samen te werken. Naast de makelaars van derden waarmee wij onze klanten verbinden, heeft ons hostingbedrijf wettelijke gronden om sommige gegevens van onze gebruikers te verzamelen als technische vereiste voor het onderhoud van onze website. Het delen van Persoonsgegevens met derden gebeurt volgens alle toepasselijke privacywetgeving, met toestemming, en maakt geen inbreuk op de rechten en vrijheden van de klanten.

Hoe lang bewaren jullie de persoonlijke gegevens van gebruikers?

Immediate Edge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor informatie die via internetforums of derden wordt gedeeld.

Wat zijn uw rechten?

Als het gaat om uw Persoonsgegevens, heeft u vele rechten die door de GDPR en andere relevante privacy- en gegevensbeschermingswetten worden toegekend. Deze worden hieronder nader toegelicht:

(a) Persoonlijke toegang: U heeft het recht op toegang tot al uw persoonsgegevens die door Immediate Edge worden beheerd.

(b) Wijzigingen: U kunt verzoeken om aanpassing van uw persoonsgegevens indien deze op enige wijze onjuist zijn.

(c) Wissen: Op verzoek kunt u Immediate Edge vragen al uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Als dit is overeengekomen, zal Immediate Edge ook contact opnemen met derde gegevensbeheerders en -verwerkers die mogelijk kopieën van uw gegevens hebben en hen op de hoogte stellen van uw verzoek.

(d) Overdraagbaarheid: u kunt vragen dat Immediate Edge uw Persoonsgegevens overdraagt aan een derde partij van uw keuze.

(e) Een klacht indienen: U kunt een probleem of klacht over ons gebruik van uw Persoonsgegevens aankaarten bij een relevante regelgevende instantie in het land waar u woont. Hierbij dient u te verwijzen naar de relevante lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

(f) Beperking: u heeft het recht de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken de toegang tot en de verwerking van uw gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld tijdens een formeel geschil na het indienen van een klacht.

Daarnaast hebben Immediate Edge gebruikers ook het recht om het volgende te doen:

  • Hun toestemming intrekken, wanneer de verwerking van persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd.
  • Bezwaar maken tegen elke verwerking van Persoonsgegevens die door Immediate Edge wordt gerechtvaardigd op grond van legitieme belangen, tenzij de redenen van Immediate Edge om uw Persoonsgegevens op deze manier te verwerken aantoonbaar zwaarder wegen dan uw rechten op het gebied van gegevensbescherming.
  • Inhoudelijke wijzigingen

    Immediate Edge behoudt zich het recht voor om alle inhoud van haar website(s), inclusief dit Privacybeleid, aan te passen, te wijzigen of te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op onze website. De klant dient zorgvuldig te werk te gaan en op de hoogte te blijven van wijzigingen in de inhoud van Immediate Edge en al haar subpagina’s. Als u onze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u instemt met de aangebrachte wijzigingen.

    Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via het betreffende formulier of per e-mail.