ZASADY I WARUNKI

Niniejszy dokument jest regulaminem, który przedstawia zasady korzystania z tej witryny przez jej użytkowników.

W dokumencie występują zbiorcze terminy „my”, „nasz” lub „nas” odnoszą się do strony internetowej Immediate Edge.

1. Uznanie

1.1. Zasady i warunki w niniejszym dokumencie określane są również jako „Umowa” i są niezbędne do korzystania z tej strony internetowej.

1.2. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się i zaakceptować warunki korzystania z tej strony.

1.3. Korzystając z naszej strony i powiązanej z nią usług, użytkownicy podpisują prawnie wiążącą umowę.

1.4. Osoby korzystające z naszej strony powinny być pełnoletnie (18 lat dla niniejszej umowy).

2. Zakres umowy

2.1. Umowa ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi dokumentami.

2.2. Umowa jest prawnym dokumentem, który służy jako punkt odniesienia dla naszych użytkowników.

2.3. Nie będziemy obsługiwać żadnej osoby, która nie zgodzi się na niniejsze warunki. Gdy zajdzie taka potrzeba, zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego dokumentu, o czym powiadomimy użytkowników.

3. Warunki świadczenia usług

3.1 Usługi Ogólne

3.2 Usługi subskrypcji

3.3 Dostawcy i usługi stron trzecich

4. Udzielenie Licencji

4.1 Poprzez rejestrację użytkownicy otrzymują jedną, ograniczoną licencję na dostęp do usług na stronie internetowej.

4.2 Licencja nie może zostać przeniesiona i zastrzegamy sobie prawo do jej odwołania według własnego uznania.

4.3 Licencja nie przyznaje użytkownikom uprawnień do powielania lub odtwarzania treści w celach komercyjnych.

4.4 Licencja nie daje prawa do zmiany treści lub innych części niniejszej witryny.

5. Prawa Własności

5.1 Posiadamy i będziemy wykorzystywać prawo do własności na naszej stronie internetowej. Użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie naszych praw własności.

5.2 Wszelkie naruszenia tych praw pociągają za sobą środki bezpieczeństwa, w tym podejmowanie działań prawnych.

5.3 Korzystanie będzie systematyczne lub w inny sposób pobiera treści z naszej strony internetowej w dowolnym celu.

6. Zastrzeżenie

Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek produkty lub usługi, które otrzymujesz od nas lub naszych stron trzecich, spełnią Twój pożądany poziom wyników.

Nie gwarantujemy, że treści na naszej stronie internetowej lub treści osób trzecich będą wolne od błędów.

Nie gwarantujemy żadnych zarobków ani zysków. Inwestycja w kryptowaluty jest obciążona wysokim ryzykiem, opartym na zmienności rynku.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody spowodowane bezpośrednio, pośrednio, przypadkowo i sekwencyjnie.

Użytkownicy zwalniają nas i usługi naszych stron trzecich ze zobowiązań, wynikających z nieautoryzowanej zmiany danych osobowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za odmowę świadczenia usług na naszej stronie internetowej przez nasze strony trzecie.

8. Informacje Poufne

Informacje poufne zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do informacji dotyczących danych osobowych użytkownika.

Nie obejmuje to wiedzy publicznej, pozyskanej od partnera zewnętrznego i uzyskanej bez naruszania jakiejkolwiek umowy o ujawnianiu informacji zawartej przez stronę trzecią z użytkownikiem.

Nie obejmuje to również informacji opracowanych niezależnie przez nas, bez naruszenia uprzedniej poufności użytkownika.

9. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi kosztami prawnymi, powstałymi w wyniku naruszeń prawa z ich strony.

Użytkownicy zwalniają nas z wszelkich kosztów prawnych w celu dochodzenia wszelkich domniemanych naruszeń, spowodowanych przez innych użytkowników lub w poprzez korzystania z witryny.

10. Polityka Prywatności

Polityka prywatności na tej stronie reguluje wykorzystanie danych osobowych przez użytkowników.

Będziemy wykorzystywać dane zgodnie z Polityką Prywatności.

W przypadku konfliktu pomiędzy polityką prywatności a warunkami i zasadami korzystania ze strony ten ostatni ma nadrzędną funkcję.

11. Wybór prawa i miejsca

Niniejsze Warunki będą interpretowane w odniesieniu do przepisów, mających zastosowanie do deliktów, umów i ochrony danych.

W przypadku jakichkolwiek sporów użytkownicy zgadzają się negocjować z nami przed odwołaniem się do innych środków zaradczych.

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie ...