TERMA DAN SYARAT

Dokumen ini adalah terma dan syarat yang mentadbir penggunaan Laman Web ini oleh penggunanya.

Dalam istilah kolektif dokumen "Kami" akan merujuk kepada Laman Web Immediate Edge.

1. Pengakuan

1.1. Terma dan syarat yang terkandung ini juga dirujuk sebagai "Perjanjian" adalah penting untuk penggunaan Laman Web ini.

1.2. Pengguna mesti membaca dan bersetuju dengan syarat-syarat ini apabila menggunakan Laman Web.

1.3. Dengan menggunakan laman web kami dan perkhidmatan yang berkaitan, pengguna telah terikat kepada perjanjian ini secara sah.

1.4. Mereka yang menggunakan Laman Web kami mestilah tidak dibawah umur (18 tahun untuk Perjanjian ini).

2. Skop Perjanjian

2.1. Perjanjian diutamakan secara keseluruhan.

2.2. Perjanjian ini adalah dokumen sah di sisi undang-undang yang akan berfungsi sebagai titik rujukan untuk pengguna kami.

2.3. Kami tidak akan memberi perkhidmatan kepada sesiapa yang tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini. Kami berhak untuk meminda dokumen ini apabila perlu dan akan memaklumkan pengguna sewajarnya.

3.Terma Perkhidmatan

3.1 Perkhidmatan Am

3.2 Perkhidmatan langganan

3.3 Perkhidmatan Vendor dan Pihak Ketiga

4. Pemberian Lesen

4.1 Dengan pendaftaran, pengguna akan diberikan lesen tunggal dan terhad untuk mengakses perkhidmatan di Laman Web.

4.2 Pemberian ini tidak boleh dipindah milik, dan kami berhak untuk membatalkannya mengikut budi bicara kami.

4.3 Pemberian ini tidak memberi keizinan kepada pengguna untuk menghasilkan semula atau rekayasa balik untuk tujuan komersial.

4.4 Pemberian ini tidak memberi hak untuk mengubah kandungan atau bahagian lain Laman Web.

5. Hak Pemilikan

5.1 Kami memiliki dan akan melaksanakan hak pemilikan terhadap kandungan di Laman Web kami. Pengguna harus bersetuju untuk menghormati hak pemilikan kami.

5.2 Sebarang pelanggaran hak ini akan mencetuskan langkah keselamatan, termasuk mengambil tindakan undang-undang.

5.3 Pengguna tidak sepatutnya mengambil kandungan dari laman web kami secara sistematik atau sebaliknya untuk apa tujuan sekalipun.

6. Penafian

Kami tidak akan menjamin bahawa sebarang produk atau perkhidmatan yang anda perolehi dari kami atau pihak ketiga kami akan memenuhi tahap prestasi yang anda inginkan.

Kami tidak menjamin bahawa kandungan di laman web kami atau pihak ketiga kami bebas dari pepijat dan ralat.

Kami tidak menjamin sebarang perolehan atau keuntungan, pelaburan dalam mata wang kripto adalah pelaburan berisiko tinggi, yang berdasarkan ketaktentuan pasaran.

7. Had Liabiliti

Kami tidak akan menanggung sebarang tanggungjawab kepada pengguna atau mana-mana pihak ketiga terhadap sebarang kerosakan yang disebabkan secara langsung, tidak langsung, tidak sengaja, dan berturutan.

Pengguna melepaskan kami dan perkhidmatan pihak ketiga kami dari liabiliti yang timbul daripada pindaan tanpa keizinan maklumat peribadi anda.

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap penolakan perkhidmatan di Laman Web kami oleh pihak ketiga kami.

8. Maklumat Sulit

Maklumat sulit dalam dokumen ini merujuk kepada maklumat berkaitan dengan Data Peribadi pengguna.

Ia tidak termasuk pengetahuan umum, bersumber dari rakan kongsi pihak ketiga, dan diperoleh tanpa melanggar sebarang perjanjian pendedahan antara pihak ketiga dengan pengguna.

Ia juga tidak termasuk maklumat yang dibangunkan secara bebas oleh kami tanpa melanggar kerahsiaan pengguna terdahulu.

9. Ganti Rugi

Pengguna bersetuju untuk memberi ganti rugi kepada kami atas sebarang kos perundangan yang timbul kerana adanya pelanggaran undang-undang pada pihak mereka.

Pengguna akan memberi ganti rugi kepada kami terhadap sebarang kos perundangan bagi menjalankan sebarang tuduhan pelanggaran yang disebabkan oleh pengguna lain atau penggunaan di Laman Web.

10. Dasar Privasi

Dasar privasi dalam laman web ini mentadbir penggunaan data peribadi oleh pengguna.

Kami akan menggunakan data ini seperti yang ditetapkan dalam Dasar Privasi.

Untuk percanggahan yang timbul antara Dasar Privasi dan terma dan syarat, terma dan syarat akan diutamakan.

11. Pilihan Perundangan dan Tempat

Terma dan syarat ini akan ditafsir mengenai undang-undang yang berkenaan dengan tort, kontrak, dan perlindungan data.

Sekiranya berlaku sebarang percanggahan, Pengguna bersetuju untuk berunding dengan kami sebelum mendapatkan penyelesaian lain.

Menghubungkan anda dengan broker terbaik untuk wilayah anda ...