Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy illustrerar det sätt på vilket Immediate Edge samlar in och behandlar de personuppgifter som användare av vår webbplats delar med oss. Vi samlar in och behandlar endast de minimiuppgifter som krävs för att vår webbplats ska fungera och som styrs av vårt legitima intresse av att utföra våra tjänster, med respekt för all tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Introduktion

På den här sidan beskrivs Immediate Edges sekretesspolicy tydligt och noggrant. Här dekonstruerar vi hur Immediate Edge, som personuppgiftsansvarig, använder dina uppgifter på webbplatsen för att ge dig en bättre användarupplevelse och förbättra kvaliteten på våra tjänster. När det krävs enligt lag kan vi använda eller lämna ut dina uppgifter på de sätt som beskrivs närmare senare i denna sekretesspolicy.

Från personuppgifter till personuppgiftsansvarig, det finns ett antal juridiska termer som används i denna Immediate Edge Sekretesspolicy. I detta dokument ska dessa termer förstås enligt definitionerna nedan:

Dataansvarig: Detta är den lagligt utsedda person eller enhet som, ensam eller i samarbete med andra personer eller enheter, beslutar om syftet med och sättet att kontrollera och behandla personuppgifter. I detta fall är Immediate Edge den personuppgiftsansvarige.

Personuppgifter: Detta är all information om en juridiskt identifierbar person, dvs. någon som direkt eller indirekt kan identifieras med hjälp av en unik identifieringsfaktor som namn, ID, adress (både fysisk och IP-adress) eller andra kriterier som rör någons fysiska, psykiska, demografiska, ekonomiska, kulturella, sociala eller andra bakgrund. Dessa personuppgifter kan innefatta saker som namn, adresser, fotografier, myndighetsutfärdade dokument som pass eller körkort, ekonomiska register, e-post, annan personlig korrespondens, kontrakt med mera. Denna definition av personuppgifter är i enlighet med artikel 4(1) i GDPR, som handlar om skydd av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter: Detta används för att täcka alla operationer eller sekvenser av operationer som rör personuppgifter. Detta kan omfatta insamling, registrering, lagring, organisering, uppdatering, spridning, återvinning, ändring, modifiering, sammanslagning, länkning, blockering, radering och förstöring av personuppgifter.

GDPR: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Hur samlar vi in personuppgifter?

När du använder Immediate Edge kan du förvänta dig att vi samlar in två typer av personuppgifter: Personligt identifierbar information (PII) och icke-personligt identifierbar information (Non-PII). Denna information krävs för att Immediate Edge ska fungera och för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig och kan samlas in från dig på följande sätt:

(a) Information som du ger oss: Personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du begär information från oss eller fyller i (kontakt)formulär på vår webbplats. Att fylla i något av webbplatsens formulär eller ansöka om våra tjänster utgör ditt informerade, fritt givna samtycke till vår insamling av respektive personuppgifter som lämnas i dessa formulär.

(b) Information om din användning av vår webbplats: Demografisk statistik, beteendestatistik och annan statistik om din användning av vår webbplats som vi får från Google Analytics och andra cookies. Dessa uppgifter används tillsammans med information om våra andra användare för att identifiera olika konsumentgrupper snarare än individer.

(c) Korrespondens: När du kontaktar oss via e-post, kontaktformulär och så vidare kan vi lagra vår konversation med dig eller samla in dina kontaktuppgifter så att vi kan svara på din förfrågan. Uppgifter som är irrelevanta för att uppfylla din förfrågan eller för Immediate Edges grundläggande funktion kommer dock inte att behandlas.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Immediate Edge behöver vissa av dina personuppgifter för att kunna fungera som avsett och för att kunna tillhandahålla de tjänster som annonseras på vår webbplats, samt för att bättre förstå prestandan på vår webbplats och förbättra vårt innehåll. Sammantaget finns det fyra primära rättsliga skäl till varför Immediate Edge i egenskap av personuppgiftsansvarig beslutar att behandla dina personuppgifter, vilka är i enlighet med all tillämplig lagstiftning om insamling och behandling av personuppgifter och respekterar användarens rättigheter när det gäller dataskydd:

(a) Avtalsuppfyllelse: Detta är när dina personuppgifter är juridiskt nödvändiga för att skapa eller göra en del av ett juridiskt avtal mellan dig och Immediate Edge.

(b) Samtycke: Detta är när du har lämnat dina personuppgifter av olika andra skäl med uttryckligt, informerat samtycke.

(c) Rättslig skyldighet: Om användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt EU:s och andra tillämpliga lagar om integritet.

(d) Legitimt intresse: Immediate Edge använder dina personuppgifter för att uppnå ett legitimt intresse, och våra skäl för att göra detta bestäms ha företräde framför erkända dataskyddsrättigheter, utom i de fall där den registrerades fri- och rättigheter väger tyngre än Immediate Edges legitima intressen.

Observera att Immediate Edge inte lagrar användardata på sina egna servrar, eftersom det inte är databehandlare. När en användare har skapat ett konto hos oss och gett sitt uttryckliga samtycke skickar vi dennes uppgifter till en av våra tredjepartspartners, som fungerar som databehandlare.

Alla frågor och problem som rör databehandling måste riktas till databehandlaren, i detta fall den tredjepartsmäklare som tilldelats dig efter registrering hos Immediate Edge.

Hur fungerar Immediate Edge använder dina personuppgifter?

Den personuppgiftsansvarige (Immediate Edge) kommer att använda dina personuppgifter för följande nödvändiga ändamål:

(a) För kommunikation och registrering: När du kontaktar Immediate Edge, via ett kontaktformulär eller på annat sätt, kommer vi att använda den information du tillhandahåller för att uppfylla dina önskemål och förfrågningar. Alla uppgifter som du lämnar på detta sätt ges med ditt uttryckliga och informerade samtycke.

(b) För befordringar av Immediate Edge: När du ger oss ditt samtycke kan Immediate Edge komma att kontakta dig för att dela med sig av olika relevanta möjligheter i form av reklammaterial, marknadsföringsutveckling eller viktiga nyheter om Immediate Edge.

(c) Säkerhetsförbättringar och förbättring av användarupplevelsen på webbplatsen Immediate Edge: För att öka vår säkerhet och ge dig en bättre användarupplevelse när du använder vår webbplats kan vi komma att använda dina personuppgifter i samband med din användning av vår webbplats.

Vad är cookies och hur använder vi dem?

Du har säkert hört talas om cookies tidigare. Låt oss kort förklara hur de fungerar. I princip är en cookie en liten textfil som skickas till den enhet du använder för att komma åt vår webbplats, oavsett om det är en bärbar dator, en dator eller en smartphone. På så sätt gör den det möjligt för Immediate Edge att känna igen den enhet du använder som unik och identifiera dig vid senare återbesök på vår sida.

Anledningen till att vi använder cookies på Immediate Edge är för att ge dig en bättre användarupplevelse och för att webbplatsen ska fungera effektivt. Om du vill ta bort cookies kan du göra det genom inställningarna i din webbläsare. Var dock medveten om att detta kan påverka din upplevelse av att använda webbplatsen negativt. I vissa fall kan det göra webbplatsen obrukbar.

Vi använder följande typer av cookies på Immediate Edge:

(a) Funktionella cookies: De mest använda cookies som du sannolikt kommer att stöta på är viktiga för att en webbplats ska fungera som avsett. Om dessa inte används kommer webbplatsens smidiga funktion att påverkas allvarligt och vissa tjänster kan vara otillgängliga.

(b) Google Analytics: Denna programvara gör det möjligt för webbadministratörer att få viktiga insikter om trafiken på deras webbplats och förbättra den övergripande användarupplevelsen. Immediate Edge har ett bindande avtal med Google som innebär att Google inte kan se eller använda någon av de uppgifter som samlas in med dessa cookies för sina egna syften.

(c) Cookies från tredje part: Denna form av online cookie placeras på vår webbplats av tredje part, ofta via affiliatelänkar.

Om du vill ändra dina inställningar för cookies har vi sammanställt en praktisk lista över sidor där du kan göra det utifrån de mest använda webbläsarna i världen.

För webbläsaren Chrome kan du besöka den här sidan från Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

För webbläsaren Internet Explorer eller Edge, besök den här sidan från Microsoft: https://support.microsoft.com/kb/278835.

För webbläsaren Firefox, besök den här sidan från Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

För webbläsaren Safari, se den här sidan från Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Besök webbläsarens officiella webbsidor för andra webbläsare.

Var lagras dina personuppgifter?

När du använder vår webbplats samlas endast ett minimum av uppgifter in som krävs för att Immediate Edge ska fungera korrekt. Vi lagrar inga insamlade personuppgifter på våra servrar.

Immediate Edge har inga personuppgifter om dig. Men ibland kan vi interagera med tredjepartstjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter på vår begäran. Detta omfattas av databehandlingsavtal, och dina personuppgifter kommer inte att delas utan ditt samtycke och Immediate Edges begäran.

De tredje parter som vi kan skicka dina uppgifter till är tredjeparts finansiella mäklare som följer GDPR och andra tillämpliga integritetslagar. Inga av dina personuppgifter kommer att delas med dem utan att du ger ditt uttryckliga samtycke.

För din egen skull rekommenderas att du noggrant läser din tilldelade mäklares egen sekretesspolicy för att få reda på hur de samlar in och behandlar användardata.

Hur skyddar Immediate Edge mina personuppgifter?

Immediate Edge har genomfört lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sina kunders personuppgifter. Sådana skyddsåtgärder skiljer sig åt beroende på vilken typ och mängd av personuppgifter det rör sig om. Tillgången till dina personuppgifter är begränsad och avslöjas uteslutande endast för den minimala personal som behöver uppgifterna för grundläggande ändamål, t.ex. för att säkerställa att de tjänster som du begär från Immediate Edge kan uppfyllas. Alla våra anställda är bundna av strikta sekretessavtal och kommer inte att lämna ut dina uppgifter utan ditt samtycke.

Om Immediate Edge har ett legitimt åtagande att avslöja personuppgifter, oavsett om det gäller brottsbekämpning eller liknande, måste den registeransvarige följa detta. Vi ska vederbörligen informera användaren och inhämta dennes samtycke när en tredje part begär tillgång till dennes personuppgifter av legitima skäl. Immediate Edge kommer kontinuerligt att utvärdera krav från sådana organ för att upptäcka om exponeringen är ett legitimt krav och kommer endast att avslöja så mycket personuppgifter som är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga behov.

Andra parter som kan ha tillgång till dina personuppgifter är databehandlare som Immediate Edge måste samarbeta med. Förutom de tredjepartsmäklare som vi ansluter våra kunder till har vårt webbhotell rättsliga grunder för att samla in vissa av våra användares uppgifter som ett tekniskt krav för underhållet av vår webbplats. All delning av personuppgifter med tredje part sker i enlighet med alla tillämpliga integritetslagar, med samtycke och kränker inte kundernas rättigheter och friheter.

Hur länge sparar ni användarnas personuppgifter?

Immediate Edge behåller dina personuppgifter inte längre än vad som krävs för det syfte för vilket de inhämtades. Vi är dock inte ansvariga för information som delas via internetbaserade forum eller via tredje part.

Vilka är dina rättigheter?

När det gäller dina personuppgifter har du ett stort antal rättigheter enligt GDPR och andra relevanta integritets- och dataskyddslagar. Dessa rättigheter beskrivs i detalj nedan:

(a) Tillgång för den som är föremål för ansökan: Du har rätt att få tillgång till alla dina personuppgifter som kontrolleras av Immediate Edge.

(b) Rättelse: Du kan begära att dina personuppgifter rättas om de på något sätt är felaktiga.

(c) Radering: På begäran kan du begära att Immediate Edge tar bort alla dina personuppgifter under särskilda omständigheter. Om detta avtalas kommer Immediate Edge också att nå ut till tredjeparts datakontrollanter och databehandlare som kan ha kopior av dina uppgifter och underrätta dem om din begäran.

(d) Portabilitet: Du kan begära att Immediate Edge överför dina personuppgifter till en tredje part som du själv väljer.

(e) Lämna ett klagomål: Du kan ta upp en fråga eller ett klagomål om vår användning av dina personuppgifter med någon relevant tillsynsmyndighet i ditt hemland. När du gör det måste du hänvisa till de relevanta lokala dataskyddslagarna.

(f) Begränsning: Du har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige begränsar tillgången till och behandlingen av dina uppgifter under vissa omständigheter, t.ex. under en formell tvist efter att ha lämnat in ett klagomål.

Dessutom har användare av Immediate Edge rätt att göra följande:

  • Återkalla ett samtycke, om behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke.
  • Invändning mot all behandling av personuppgifter som Immediate Edge har motiverat av legitima intressen, såvida Immediate Edges skäl för att behandla dina personuppgifter på detta sätt inte kan bevisas väga tyngre än dina dataskyddsrättigheter.
  • Ändringar av innehållet

    Immediate Edge förbehåller sig rätten att justera, komplettera eller ändra allt innehåll på sina webbplatser, inklusive denna sekretesspolicy, utan föregående meddelande till användaren. Alla ändringar som görs träder i kraft omedelbart efter det att de publicerats på vår webbplats. Kunden måste göra sin undersökning och hålla sig informerad om eventuella ändringar av innehållet på Immediate Edge och alla dess undersidor. Om du fortsätter att använda vår webbplats ska vi förstå att du samtycker till de gjorda ändringarna.

    Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss via respektive formulär eller e-post.