PAHAYAG SA PAGIGING PRIBADO

1. Pagpapakilala

Pagdating sa aming mga kliyente, mga bisita sa site, at mga mambabasa, sineseryoso namin ang iyong pagkapribado. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon kami ng marangal na tunguhin na tiyakin na hawak namin ang iyong impormasyong personal na matutukoy (Personal na Data) sa pinakapropesyonal na paraang posible  at tiyakin na ito’y nananatiling personal. Makakaasa ka sa amin na palaging gamitin ang mga pinakabagong sumusunod na hakbang para protektahan ang iyong data. 

Idinedetalye ng pahinang ito ang pahayag sa pribasiya ng Immediate Edge sa isang malinaw at madaling paraan. Dito, inirerekumenda namin kung paano, bilang isang kontroler ng datos, namin ginagamit ang iyong data sa site para makapagbigay sa iyo ng mas magandang karanasan at mas paghusayin pa ang mga sarili namin. Kapag kinakailangan ng batas, maaari naming gamitin o ilabas ang iyong data. 

Mula sa personal na datos hanggang sa tagakontrol ng datos, ang pahayag sa pribasiya ng Immediate Edge ay maaaring naglalaman ng maraming termino ung saan ang lahat ay may natatanging mga kahulugan sa iba’t ibang dako ng pagkapribado sa Internet. Ang huling bahagi ng aming pahayag sa pagiging pribado ay may handang talahuluganan na nagpapaliwanag sa mga interesanteng terminong ito.

May karapatan din ang Immediate Edge na isaayos, amyendahan, o baguhin ang pahayag sa pagiging pribado na ito nang walang paunang abiso. Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa pahayag sa pagiging pribado na ito, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa miyembro ng aming koponan.

2. Ano'ng ginagawa namin sa iyong Personal na Data?

Kaya, ano nga ba ang Personal na Data?

Sa madaling sabi, ang personal na datos ay isang eskala ng pribadong impormasyon tungkol sa isang indibiduwal. Mula sa iyong pangalan at tirahan hanggang sa mga larawan at mga ID na inilabas ng gobyerno tulad ng mga pasaporte, saklaw nito ang natatanging impormasyon kaugnay sa isang tao.

Aling Personal na Data ang kinokolekta at pinoproseso namin tungkol sa iyo?

Kapag ginagamit ang Immediate Edge, asahan mo na kokolektahin namin ang dalawang uri ng personal na impormasyon: Personally Identifiable Information (PII) at Hindi Personally Identifiable Information (Hindi PII). Ang impormasyong ito ay maaaring makolekta mula sa iyo sa uring mga sumusunod:

(a) Impormasyong ibinibigay mo sa amin: Personal na Data na ibinigay mo sa amin kapag humihiling ka ng impormasyon mula sa amin o kinukumpleto ang mga pormularyo ( ng contact) sa aming website.

(b) Impormasyon tungkol sa paggamit mo ng aming website: Mga estadistikang nakapalibot sa paggamit mo ng aming website na natatanggap namin mula sa Google Analytics.

(c) Liham: Kapag nakipag-ugnayan ka sa amin sa pamamagitan ng email, mga contact form, atbp., maaari naming iimbak ang aming pagkikipag-usap sa iyo. 

Sino ang Kontroler ng Datos, at bakit kami nangongolekta ng personal na data?

Ang Immediate Edge ang kontroler ng datos pagdating sa iyong personal na data na nakolekta kapag ginagamit ang site. Kaya, ang Immediate Edge ang nagpapasiya kung paano ipoproseso ang iyong personal na data.

Sa pangkalahatan, may apat na pangunahing legal na dahilan kung bakit nagpapasiya ang Immediate Edge bilang isang kontroler ng datos na iproseso ang iyong Personal na Data. Hayaan ninyong aming ipaliwanag: 

(a) Contract performance: Ito ay kapag ang iyong Personal na Datos ay legal na kinakailangan para sa paglikha o paggawa ng bahagi ng legal na kontrata sa pagitan mo at ng Immediate Edge.

(b) Pahintulot: Ito ay kapag ikaw ay sumang-ayon na gamitin ang iyong Personal na Data.

(c) Legal na obligasyon: Kung kinakailangan ang paggamit ng iyong Personal na Datos upang matugunan natin ang ating legal na mga obligasyon sa ilalim ng batas ng EU; 

(d) Lehitimong interes: Ginagamit ng Immediate Edge ang iyong Personal na Datos para makamit ang lehitimong interes, at ang aming mga dahilan para gawin ito ay kinikilala ng higit kaysa karapatan sa proteksyon sa data. 

Paano ginagamit ng Immediate Edge ang iyong Personal na Data? 

Gagamitin ng kontroler ng datos (Immediate Edge) ang iyong Personal na Data para sa mga sumusunod na layunin: 

(a) Para sa komunikasyon at pagpaparehistro: Saanman kayo lumapit sa Immediate Edge, sa pamamagitan ng isang contact form o iba pa, gagamitin namin ang impormasyong ibinibigay ninyo upang matugunan ang inyong mga kahilingan at katanungan. 

(b) Para sa promosyon ng Immediate Edge: Kapag binigyan mo kami ng iyong pahintulot, maaaring makipag-usap sa iyo ang Immediate Edge upang ibahagi sa iyo ang iba’t ibang nauugnay na mga pagkakataon sa anyo ng promosyonal na materyal, mga pagsulong sa pagbebenta, o mahalagang balita tungkol sa Immediate Edge.

(c) Mga pagpapabuti sa seguridad at pagpapaigting sa karanasan ng gumagamit sa website ng Immediate Edge: Para paigtingin ang aming seguridad at mabigyan ka ng mas magandang karanasan kapag ginagamit ang aming site, maaari naming gamitin ang iyong Personal na Data kung tungkol ito sa paggamit mo ng aming website.

Ano ang mga cookie, at paano mo ginagamit ang mga ito? 

Malamang narinig mo na noon ang tungkol sa mga cookie. Ipapaliwanag namin kung paano sila gumagana. Sa simpleng salita, ang cookie ay isang maliit na file ng teksto na ipinapadala sa aparatong ginagamit mo kung iyon ay isang laptop, PC, o smartphone. Sa paggawa nito, pinahihintulutan nito ang isang website na makilala ang aparato na ginagamit mo bilang natatangi.

Ang dahilan kung bakit namin ginagamit ang mga cookie sa Immediate Edge ay para makapagbigay sa iyo ng mas magandang karanasan ng gumagamit at para gumana nang epektibo ang website. Kung gusto mong magtanggal ng mga cookie, magagawa mo ito sa pamamagitan ng mga setting sa iyong browser. Gayunman, tandaan na maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto sa iyong karanasan sa paggamit ng website. Sa ilang kaso, maaari itong maging sanhi upang hindi magamit ang website. 

Ginagamit namin ang sumusunod na mga uri ng cookie sa Immediate Edge:

(a) Functional na mga cookie: Ang pinakakaraniwang ginagamit na cookie na malamang na makita mo, ang mga functional na mga cookie ay mahalaga para gumana ang isang website ayon sa gusto mo. Kung hindi gagamitin ang mga ito, ang maayos na pagtakbo ng isang website ay lubhang maaapektuhan.

(b) Google Analytics: Nagbibigay-daan ang software na ito sa mga web admin na magkaroon ng mahalagang pananaw sa trapiko ng kanilang website at mapahusay ang pangkalahatang karanasan. May umiiral na kasunduan ang Immediate Edge sa Google na nangangahulugang hindi makikita o magagamit ng Google ang anumang data na nakolekta sa mga cookie na ito. 

(c) Third party na mga cookie: Ang online cookie na ito ay inilalagay sa aming site ng mga third party, kadalasan ay sa pamamagitan ng mga affiliate link.

Kung gusto mong magpalit ng iyong mga kagustuhan sa cookie, nagtipon kami ng listahan ng mga pahina na magagamit mo para gawin ito base sa mga pinakamalaganap na nagamit na mga browser sa buong mundo. 

Para sa web browser ng Chrome, pakibisita ang pahinang ito mula sa Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050. 

Para sa web browser ng Internet Explorer, pakibisita ang pahinang ito mula sa Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835. 

Para sa web browser ng Firefox, pakibisita ang pahinang ito mula sa Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store. 

Para sa Safari web browser, pakibisita ang pahinang ito mula sa Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac. 

Pakibisita ang opisyal na mga web page ng iyong web browser para sa anumang iba pang web browser.

Saan nakaimbak ang iyong Personal na Datos? 

Kapag ginagamit ang aming site, hindi kami nag-iimbak ng anumang nakolektang personal na data. 

Hindi hinahawakan ng Immediate Edge ang iyong Personal na Data. Ngunit kung minsan, maaari tayong makipag-ugnayan sa mga third-party service provider na siyang magpoproseso ng iyong Personal na Data sa aming kahilingan. Sakop ito ng mga kasunduan sa pagproseso ng data, at hindi ibabahagi ang iyong Personal na Data nang wala ang iyong pahintulot at kahilingan ng Immediate Edge. 

Paano pinoprotektahan ng Immediate Edge ang aking Personal na Data? 

Nagsasagawa ang Immediate Edge ng angkop na mga pagsisikap-pangkaligtasan upang pangalagaan ang personal na impormasyon ng mga kliyente nito. Iba-iba ang proteksiyong ito depende sa uri at dami ng Personal na Datos. Ang access sa iyong Personal na Datos ay limitado at makikita lamang sa mga nangangailangan ng datos para sa pangunahing mga layunin.

Kung ang Immediate Edge ay lehitimong nakatalaga sa pagbubunyag ng Personal na Datos, maging sa pagpapatupad man ng batas o katulad nito, ang nasabing tagakontrol ng datos ay kailangan sumunod. Patuloy na susuriin ng Immediate Edge ang mga kahilingan ng gayong mga katawan upang matuklasan kung ang paglalantad ay isang lehitimong kahilingan at maglalabas lamang ng Personal na Impormasyon kung ito ay mahalaga sa pagtupad ng ating legal na mga pangangailangan.

Gaano katagal mong hawak ang aking personal na impormasyon?

Hinahawakan ng Immediate Edge ang iyong Personal na Datos ng hindi hihigit sa dahilan kung bakit ito kinuha. Hindi kami mananagot para sa impormasyong ibinabahagi sa mga forum na nakabase sa internet o sa mga third party.

3. Ano ang iyong mga karapatan? 

Pagdating sa iyong Personal na Datos, marami kang karapatan. Ilan sa mga ito ay idinedetalye sa ibaba: 

(a) Access ng subject : Karapatan mong i-access ang alinman sa iyong personal na data sa ilalim ng kontrol ng Immediate Edge. 

(b) Pagwawasto: Maaari mong hilingin na baguhin ang iyong personal na data kung mali ito sa paanuman. 

(c) Pagbubura: Ayon sa iyong kahilingan, maaari mong hilingin sa Immediate Edge na alisin ang lahat ng iyong personal na data sa ilalim ng partikular na mga kalagayan. Kung ito’y napagkasunduan, lalapit din ang Immediate Edge sa mga third-party kontroler ng datos at hihilingan silang pagbigyan ang iyong kahilingan.

(d) Portability: Maaari mong hilingin sa Immediate Edge na ilipat ang iyong Personal na Data sa isang third party na napili mo.

(e) Magsampa ng reklamo: Maaari kang magsampa ng isyu o reklamo tungkol sa paggamit namin ng iyong Personal na Datos sa anumang may kaugnayang sangay sa inyong bansang tirahan. Sa paggawa nito, kakailanganin mong sumangguni sa kaugnay na lokal na mga batas sa proteksiyon ng datos.

Karagdagan pa, sa ilalim ng ilang kalagayan, may karapatan din ang mga gumagamit ng Immediate Edge na gawin ang sumusunod:

Bawiin ang anumang pahintulot kung ang personal na pagpoproseso ng datos ay batay sa pahintulot.

Tumutol sa anumang pagpoproseso ng Personal na Data na binibigyang-katuwiran ng Immediate Edge sa ilalim ng lehitimong mga dahilang legal maliban kung ang mga rason ng Immediate Edge para sa pagpoproseso ng iyong Personal na Data sa paraang ito ay sinasabing mas matimbang kaysa iyong mga karapatan sa pagprotekta sa data.

4. Mga inilalarawang termino

Sa ilalim ng mga batas sa proteksyon ng data, may ilang partikular na mga terminong ginagamit. Sa huling seksiyon ng pribasiya na ito, pinaplano naming malinaw na bigyang-kahulugan ang lahat ng ito:

Kontroler ng Datos: Ito ang taong hinirang sa batas o korporasyon na nagpapasiya sa mga layunin para sa at pamamaraan ng pagkontrol at pagpoproseso ng Personal na Data, solo man o kasosyo ng ibang tao/ mga entidad. 

Personal na Datos: Ito ay anumang impormasyong may kaugnayan sa isang taong legal na puwedeng matukoy. Maaaring kabilang dito ang mga bagay tulad ng mga pangalan, address, litrato, dokumento na inilabas ng gobyerno gaya ng pasaporte o lisensiya sa pagmamaneho, rekord sa pananalapi, e-mail, iba pang personal na sulat, at kontrata. 

Pagpoproseso ng Personal na Datos: Ito ay ginagamit para masakop ang anumang operasyon o pagkakasunod-sunod ng mga operasyon na nakapaligid sa Personal Data. Maaaring kasama rito ang koleksyon, recording, pag-iimbak, organisasyon, pag-update, pagpapakalat, pagkuha, pag-amyenda/pagbabago, pagsasama-sama, pag-ugnay, pagharang, pagbura, at pagwasak ng Personal na Data. 

Kinokonekta ka sa pinakamahusay na broker para sa iyong rehiyon...