Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů ilustrují způsob, jakým společnost Immediate Edge shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které nám uživatelé našich webových stránek poskytují. Shromažďujeme a zpracováváme pouze minimum údajů nezbytných pro fungování našich webových stránek, které se řídí naším oprávněným zájmem na plnění našich služeb, přičemž respektujeme všechny platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Úvod

Na této stránce jsou jasně a důkladně popsány zásady ochrany osobních údajů společnosti Immediate Edge. Zde rozebíráme, jak Immediate Edge jako správce údajů používá vaše údaje na stránkách, aby vám poskytl lepší uživatelský zážitek a zlepšil kvalitu našich služeb. Pokud to vyžaduje zákon, můžeme vaše údaje použít nebo zveřejnit způsoby, které jsou dále rozvedeny v dalších částech těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Od osobních údajů po správce údajů, v těchto Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Immediate Edge se používá řada právních termínů. Pro účely tohoto dokumentu budou tyto pojmy chápány podle definic uvedených níže:

Správce údajů: Jedná se o zákonem určenou osobu nebo subjekt, který samostatně nebo ve spolupráci s dalšími osobami či subjekty rozhoduje o účelu a způsobu kontroly a zpracování osobních údajů. V tomto případě je správcem údajů společnost Immediate Edge.

Osobní údaje: Jedná se o veškeré informace týkající se právně identifikovatelné osoby, což znamená někoho, koho lze přímo či nepřímo identifikovat pomocí jedinečného identifikačního faktoru, jako je jméno, identifikační číslo, adresa (fyzická i IP) nebo jiná kritéria týkající se fyzického, duševního, demografického, ekonomického, kulturního, sociálního nebo jiného zázemí. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat například jména, adresy, fotografie, státem vydané dokumenty, jako jsou pasy nebo řidičské průkazy, finanční záznamy, e-maily, jinou osobní korespondenci, smlouvy a další. Tato definice osobních údajů je v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR, který se zabývá ochranou osobních údajů.

Zpracování osobních údajů: Tento pojem se používá pro jakoukoli operaci nebo sled operací s osobními údaji. Může jít o shromažďování, zaznamenávání, ukládání, uspořádání, aktualizaci, šíření, vyhledávání, pozměňování, úpravu, slučování, propojování, blokování, výmaz a likvidaci osobních údajů.

GDPR: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Jak shromažďujeme osobní údaje?

Při používání Immediate Edge můžete očekávat, že budeme shromažďovat dvě formy osobních údajů: Osobně identifikovatelné údaje (PII) a osobně neidentifikovatelné údaje (Non-Personally Identifiable Information). Tyto informace jsou nezbytné pro fungování Immediate Edge a naši schopnost poskytovat vám služby, a mohou být od vás shromažďovány prostřednictvím následujících forem:

(a) Informace, které nám poskytnete: Osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když nás požádáte o informace nebo vyplníte (kontaktní) formuláře na našich webových stránkách. Vyplnění některého z formulářů na webových stránkách nebo podání žádosti o naše služby představuje váš informovaný, svobodně udělený souhlas se shromažďováním příslušných osobních údajů uvedených v těchto formulářích.

(b) Informace týkající se vašeho používání našich webových stránek: Demografické, behaviorální a další statistiky týkající se vašeho používání našich webových stránek, které získáváme ze služby Google Analytics a dalších souborů cookie. Tyto údaje se používají spolu s informacemi o našich ostatních uživatelích k identifikaci různých skupin spotřebitelů, nikoli jednotlivců.

(c) Korespondence: Když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, kontaktních formulářů apod., můžeme si uložit naši konverzaci s vámi nebo shromáždit vaše kontaktní údaje, abychom mohli odpovědět na váš dotaz. Nicméně údaje, které nejsou relevantní pro splnění vašeho požadavku nebo základní fungování Immediate Edge, nebudou zpracovávány.

Proč shromažďujeme osobní údaje?

Immediate Edge potřebuje některé vaše osobní údaje, aby mohl fungovat tak, jak je zamýšleno, a aby mohl poskytovat služby inzerované na našich webových stránkách, a také aby lépe porozuměl výkonu našich webových stránek a zlepšoval náš obsah. Celkově existují čtyři hlavní právní důvody, proč se Immediate Edge jako správce údajů rozhoduje zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou v souladu se všemi platnými právními předpisy o shromažďování a zpracování osobních údajů a respektují práva uživatele týkající se ochrany údajů:

(a) Plnění smlouvy: To je případ, kdy jsou vaše osobní údaje právně vyžadovány pro vytvoření nebo plnění části právní smlouvy mezi vámi a Immediate Edge.

(b) Souhlas: V případě, kdy jste své osobní údaje poskytli z různých jiných důvodů s výslovným a informovaným souhlasem.

(c) Právní povinnost: Pokud je použití vašich osobních údajů nezbytné k tomu, abychom splnili naše právní povinnosti podle právních předpisů EU a dalších platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

(d) Oprávněný zájem: Immediate Edge používá vaše osobní údaje k dosažení oprávněného zájmu a naše důvody pro takový postup jsou stanoveny tak, že mají přednost před uznávanými právy na ochranu údajů, s výjimkou případů, kdy svobody a práva subjektu údajů převažují nad oprávněnými zájmy Immediate Edge.

Všimněte si, že Immediate Edge neukládá uživatelská data na svých vlastních serverech, protože není zpracovatelem dat. Poté, co si u nás uživatel vytvoří účet a poskytne svůj výslovný souhlas, odešleme jeho údaje jednomu z našich partnerů - třetích stran, který slouží jako Zpracovatel údajů.

Veškeré dotazy a připomínky týkající se zpracování údajů je třeba adresovat zpracovateli údajů, v tomto případě zprostředkovateli třetí strany, který vám byl přidělen po registraci u Immediate Edge.

Jakým způsobem používá Immediate Edge vaše osobní údaje?

Správce údajů (Immediate Edge) bude vaše osobní údaje používat pro následující nezbytné účely:

(a) Pro komunikaci a registraci: Pokud se na Immediate Edge obrátíte prostřednictvím kontaktního formuláře či jinak, použijeme vámi poskytnuté informace k tomu, abychom vyhověli vašim požadavkům a dotazům. Veškeré údaje, které takto poskytnete, jsou poskytovány s vaším výslovným a informovaným souhlasem.

(b) Pro propagaci Immediate Edge: Pokud nám k tomu dáte souhlas, může vás Immediate Edge oslovit, abyste se s ním podělili o různé relevantní příležitosti v podobě propagačních materiálů, marketingového vývoje nebo důležitých novinek týkajících se Immediate Edge.

(c) Zlepšení zabezpečení a zvýšení uživatelského komfortu na webových stránkách Immediate Edge: Abychom zvýšili naši bezpečnost a poskytli vám lepší uživatelský zážitek při používání našich webových stránek, můžeme využívat vaše osobní údaje, které se týkají vašeho používání našich webových stránek.

Co jsou soubory cookie a jak je využíváme?

O cookies jste již pravděpodobně slyšeli. Stručně vám vysvětlíme, jak fungují. Soubor cookie je v podstatě malý textový soubor, který je odeslán do zařízení, které používáte k přístupu na naše webové stránky, ať už se jedná o notebook, počítač nebo chytrý telefon. Tím umožňuje Immediate Edge rozpoznat vámi používané zařízení jako jedinečné a identifikovat vás při dalších návratech na naše stránky.

Soubory cookie používáme na stránkách Immediate Edge proto, abychom vám poskytli lepší uživatelský zážitek a umožnili efektivní fungování webových stránek. Pokud si přejete soubory cookie odstranit, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Uvědomte si však, že to může negativně ovlivnit váš zážitek z používání webových stránek. V některých případech to může způsobit nepoužitelnost webových stránek.

Na stránkách Immediate Edge používáme následující typy souborů cookie:

(a) Funkční soubory cookie: Funkční soubory cookie jsou nejčastěji používané soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek tak, jak je zamýšleno. Bez jejich použití bude hladký chod webových stránek vážně ovlivněn a některé služby mohou být nedostupné.

(b) Google Analytics: Tento software umožňuje správcům webových stránek získat důležité informace o návštěvnosti jejich webových stránek a zlepšit celkový uživatelský komfort. Immediate Edge má se společností Google uzavřenou závaznou dohodu, což znamená, že společnost Google nemůže vidět ani využívat žádné údaje shromážděné pomocí těchto souborů cookie pro své vlastní účely.

(c) Soubory cookie třetích stran: Tuto formu online souborů cookie umisťují na naše stránky zprostředkovatelé třetích stran, často prostřednictvím partnerských odkazů.

Pokud si přejete změnit nastavení souborů cookie, sestavili jsme pro vás praktický seznam stránek, které jsou založeny na celosvětově nejpoužívanějších prohlížečích.

Pro webový prohlížeč Chrome navštivte tuto stránku společnosti Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

Pro webový prohlížeč Internet Explorer nebo Edge navštivte tuto stránku společnosti Microsoft: https://support.microsoft.com/kb/278835.

Pro webový prohlížeč Firefox navštivte tuto stránku společnosti Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-store.

Pro webový prohlížeč Safari navštivte tuto stránku společnosti Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.

Pro jakýkoli jiný webový prohlížeč navštivte oficiální webové stránky svého prohlížeče.

Kde jsou vaše osobní údaje uloženy?

Při používání našich stránek je shromažďováno pouze minimum údajů nezbytných pro správné fungování Immediate Edge. Na našich serverech neukládáme žádné shromážděné osobní údaje.

Immediate Edge vaše osobní údaje neuchovává. Někdy však můžeme spolupracovat s poskytovateli služeb třetích stran, kteří na naši žádost vaše osobní údaje zpracovávají. To podléhá smlouvám o zpracování údajů a vaše osobní údaje nebudou sdíleny bez vašeho souhlasu a žádosti u Immediate Edge.

Třetí strany, kterým můžeme vaše údaje zasílat, jsou finanční zprostředkovatelé třetích stran, kteří dodržují GDPR a další platné zákony o ochraně osobních údajů. Žádné z vašich osobních údajů jim nebudou předány bez vašeho výslovného souhlasu.

Ve vlastním zájmu doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli vlastní zásady ochrany osobních údajů přiřazeného zprostředkovatele a zjistili, jak shromažďuje a zpracovává údaje uživatelů.

Jak Immediate Edge chrání mé osobní údaje?

Immediate Edge vyvinul odpovídající bezpečnostní úsilí na ochranu osobních údajů svých klientů. Tato ochranná opatření se liší v závislosti na typu a množství daných osobních údajů. Přístup k vašim Osobním údajům je omezen a je zpřístupněn výhradně minimálnímu počtu zaměstnanců, kteří údaje potřebují pro základní účely, jako je zajištění splnění služeb, které od Immediate Edge požadujete. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni přísnými dohodami o mlčenlivosti a vaše údaje nezveřejní bez vašeho souhlasu.

Pokud je Immediate Edge oprávněně zavázán k odhalení osobních údajů, ať už jde o vymáhání práva nebo podobnou činnost, uvedený správce údajů by byl povinen vyhovět. Pokud třetí strana požaduje přístup k osobním údajům z oprávněných důvodů, budeme uživatele řádně informovat a získáme jeho souhlas. Společnost Immediate Edge bude průběžně vyhodnocovat požadavky takových subjektů, aby zjistila, zda je odhalení oprávněným předpokladem, a bude odhalovat pouze tolik Osobních údajů, kolik je nezbytné pro splnění našich zákonných potřeb.

Mezi další strany, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, patří zpracovatelé údajů, se kterými musí Immediate Edge spolupracovat. Kromě zprostředkovatelů třetích stran, se kterými spojujeme naše zákazníky, má naše hostingová společnost právní důvod shromažďovat některé údaje našich uživatelů jako technický požadavek pro údržbu našich webových stránek. Jakékoli sdílení osobních údajů s třetími stranami probíhá v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů, se souhlasem a neporušuje práva a svobody zákazníků.

Jak dlouho uchováváte osobní údaje uživatelů?

Immediate Edge uchovává vaše osobní údaje po dobu ne delší, než vyžaduje účel, pro který byly získány. Nejsme nicméně odpovědní za informace sdílené prostřednictvím internetových fór nebo třetích stran.

Jaká jsou vaše práva?

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte širokou škálu práv, která vám poskytuje GDPR a další příslušné zákony o ochraně soukromí a osobních údajů. Tato práva jsou podrobně popsána níže:

(a) Přístup subjektu: Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, které má Immediate Edge pod kontrolou.

(b) Náprava: Můžete požádat o úpravu svých osobních údajů, pokud jsou nějakým způsobem nepřesné.

(c) Vymazání: Můžete podat žádost, aby Immediate Edge za určitých okolností odstranil všechny vaše osobní údaje. Pokud se na tom dohodnete, Immediate Edge osloví také správce a zpracovatele údajů třetích stran, kteří mohou mít kopie vašich údajů, a oznámí jim vaši žádost.

(d) Přenositelnost: můžete požádat, aby Immediate Edge předal vaše osobní údaje třetí straně podle vašeho výběru.

(e) Podání stížnosti: Můžete vznést problém nebo stížnost týkající se našeho používání vašich osobních údajů u příslušného regulačního orgánu v zemi vašeho bydliště. Přitom se musíte řídit příslušnými místními zákony o ochraně osobních údajů.

(f) Omezení: máte právo požadovat, aby správce údajů za určitých okolností omezil přístup k vašim údajům a jejich zpracování, například během formálního sporu po podání stížnosti.

Kromě toho mají uživatelé Immediate Edge také následující práva:

  • Právo odvolat jakýkoli souhlas, pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu.
  • Právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování osobních údajů, které Immediate Edge odůvodňuje právním důvodem oprávněného zájmu, pokud důvody Immediate Edge pro zpracování vašich osobních údajů tímto způsobem prokazatelně nepřevažují nad vašimi právy na ochranu osobních údajů.
  • Změny obsahu

    Immediate Edge si vyhrazuje právo upravovat, doplňovat nebo měnit veškerý obsah svých webových stránek, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů, bez předchozího upozornění uživatele. Veškeré provedené změny nabývají okamžité účinnosti po zveřejnění na našich webových stránkách. Klient musí postupovat s náležitou péčí a být o všech změnách obsahu na Immediate Edge a všech jeho podstránkách informován. Pokud budete nadále používat naše webové stránky, předpokládáme, že s provedenými změnami souhlasíte.

    Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím příslušného formuláře nebo e-mailu.